Ga naar hoofdinhoud

Het Ondernemersfonds Beverwijk bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de vijf economische kerngebieden; Beverwijk Centrum, Overige winkelcentra, Wijk aan Zee, Horeca Beverwijk en de Stichting Beverwijk Business Docks.

Het Ondernemersfonds Beverwijk biedt alleen financiële ondersteuning aan ondernemers die gezamenlijk een project willen uitvoeren om hun gebied of de stad schoner, veiliger en gezelliger te maken. Het fonds werkt stadsbreed en volgens een gebiedsgerichte aanpak. Ondernemers in de gebieden kunnen collectieve aanvragen bij het fonds indienen. Zoals voor het aantrekken van meer bezoekers die meer spenderen in onze winkelgebieden of voor het moderniseren en verduurzamen van onze bedrijventerreinen. Ook kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die betrekking hebben op meerdere economische deelgebieden.

Als het bestuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de ondernemersvereniging het project uitvoeren. Om doel- en rechtmatigheid te waarborgen maakt het bestuur gebruik van een 4-ogen principe. Ieder kerngebied beslist met twee personen over de binnengekomen aanvragen. Na afloop van het project kan een declaratie bij het fonds worden ingediend.

Er zijn een aantal spelregels waar de aanvraag aan moet voldoen. Wat zeer belangrijk is, niet alleen voor een positieve beoordeling van uw aanvraag maar ook voor de snelheid van de toekenning is dat uw aanvraag altijd volledig moet zijn. Het bestuur houdt zich het recht voor om direct uw aanvraag niet in behandeling te nemen als uw aanvraag niet compleet is. Let hier dus goed op.

De voorwaarden waar uw aanvraag inhoudelijk aan dient te voldoen:

Betrokkenheid

De subsidieaanvraag moet gedaan worden namens minimaal drie ondernemers. Indien er meer ondernemers betrokken zijn bij uw aanvraag is de kans op honorering van de aanvraag groter. Wij adviseren u om samenwerking te zoeken met brancheverenigingen en/of belanghebbenden. Denkt u aan Horeca Nederland, TIP Wijk aan Zee etc.

Diversiteit

De kwaliteit van de inhoud van de aanvraag moet diversiteit kennen. Zorg dat uw aanvraag aansluit op de behoeftes van de economische deelgebieden. Is uw aanvraag innovatief, verrassend, creatief, vernieuwend? Dan maakt u ook meer kans op een honorering.

Tijdslot

Er is een tijdslot. Er kan gedurende maximaal drie jaar een beroep worden gedaan op subsidie vanuit het ondernemersfonds op een soortgelijke aanvraag. Bij uitzondering (bijvoorbeeld bij groot succes of gemeentelijk belang) kan het bestuur deze termijn verlengen.

Ontwikkeling

Indien een activiteit ook op lange termijn níét selfsupporting kan zijn moet er wel sprake zijn van een positieve ontwikkeling.

Toegankelijkheid

Als er een aanvraag wordt gedaan voor een evenement wordt er alleen een subsidie verstrekt indien het gaat om een voor ieder toegankelijk evenement waarvoor geen entreegeld wordt gevraagd.

Verplichting

Bij een toewijzing is het uitgangspunt “doen”. Bij het niet uitvoeren (of gedeeltelijk uitvoeren van een plan) dient het verschafte subsidiegeld teruggestort te worden. Na afloop van het project dien je een inhoudelijk en financieel verslag ter verantwoording in te dienen waaruit blijkt dat de subsidie is besteed aan het doel en de activiteiten zoals omschreven in de aanvraag. Naast het indienen van de aanvraag ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen. Bij het uitvoeren van een activiteit dien je kenbaar te maken dat dit mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage uit het Ondernemersfonds Beverwijk.

Overige voorwaarden waarop getoetst wordt zijn:

  • De activiteit waarvoor je aanvraag indient conflicteert niet met het gemeentelijke beleid.
  • De activiteiten vinden plaats binnen de gemeentegrenzen.
  • Activiteiten waarbij sprake is van cofinanciering door middel van budget of inspanning hebben een pré bij de beoordeling.

In hoeverre dragen de activiteiten in de aanvraag bij aan het verbeteren of versterken van het vestigingsklimaat van meerdere ondernemingen in de gemeente Beverwijk. Waarbij ook alle niet-woningen als ondernemers worden aangemerkt. Of in hoeverre zorgen de activiteiten voor een omzetverhogend effect voor meerdere ondernemers.

  • De aanvrager mag niet in staat zijn van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord en deze zijn niet aangevraagd of aanhangig.

Wat dient u minimaal aan te leveren:

Wij verwachten van u naast het volledig ingevulde formulier wat u aantreft onder het kopje ‘aanvraag indienen’:

  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw idee, plan of activiteit.
  • Een begroting per evenement, met onderbouwing van de kosten (offertes van derden).
  • Een meerjarenvisie van uw idee, plan of activiteit met daarin de verwachting van de ontwikkeling.
  • Een kopie van de KVK-inschrijving van alle belanghebbenden.
Aanvraag indienen